ගංජා වලට ඉඩ දෙන්න මනිපුරය සූදානම් වේ.ඉන්දියාවේ මනිපූර් ප‍්‍රාන්ත ආණ්්ඩුව සිය බල ප‍්‍රදේශය තුළ ඖෂධීය හා කර්මාන්ත අවශ්‍යතා සඳහා ගංජා වගා කිරීමට අවසර දීමට සූදානම් වේ.

ආණ්ඩුවේ ප‍්‍රධාන ඇමති මෙම අදහස ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ එමගින් රාජ්‍ය ආදායම ඉහළ දැමීමට හැකිවන නිසාය.

ප‍්‍රදේශයේ නීති විරෝධී පොපි වගාවන් විනාශ කිරීමට පියවර ගෙන ඇති අතර, එම වගාවන් වල නිරත ගම්වාසීන්ට විකල්ප ආදායම් මාර්ග ලබාදීමට ද මනිපූර් ආණ්ඩුව පියවර ගනු ඇත.Post a Comment

0 Comments