දිල්ලියේ බලය තෙවන වරටත් අරවින්ද කර්ජිවාල්ට


දිල්ලිය ආසන 7ද කින් සමන්විතය. එහි ආසන 62 ක් දිනා ගැනීමට අරවින්ද කර්ජිවාල්ගේ ආම් අස්මි පක්ෂයට (AAP) මෙවර මැතිවරණයේදී හැකි විය.

දිල්ලියේ බලය ලබා ගැනීමට මෝඩිගේ භාරතීය ජනතා පක්ෂයට ආසන 8 ක් හිමිවිය. ගිය වරට වඩා ආසන කිහිපයක් දිනා ගැනීමට හැකි විය.

හිටපු අගමැති මංමෝහන් සිං නායකත්වය යටතේ කළ ඉන්දීය කොන්ග‍්‍රස් පක්ෂයට එකදු ආසනයක් දිනා ගැනීමටනොහැකි විය.

දුප්පතුන් සහන රැුසක් ලබා දී තිබේ. AAP පක්ෂය ඉදිරියේදී විදුලි ඒකක 200 ක් නොමිලයේ ලබාදීමට පියවර ගෙන ඇත.


Post a Comment

0 Comments