මානව හිමිලම් වලට මම කැමති නැ.


17වන ෙකාළඹ ජාත්‍යන්තර ෙපාත් ප්‍රදර්ශණයට ඒක්වු ජංසංසදයට හා අාසියානු මානව හිමිකම් ෙකාමිසෙම් ප්‍රකාශන වලට ඉහළ ඉල්ලුමක් පැවැති අතර මානව හිමිකම් උල්ලංඝණය ගැන කථා කිරිමට ද අවස්ථාව ලැබින.
ෙමහිදි ජනසංසදය "මානව හිමිකම් යනු" ෙත්මාව යටෙත් ෙබදාහරින ලද පත්‍රිකාව ලබා ගැනීම ප්‍රතික්ෙෂ්ප කළ ඒකම පුද්ගලයා තියා සිටිෙය් තමන් මානව හිමිකම් වලට අකමැති බවයි.
සහභාගිතවය සහපත් විය. ඡයාරුප සාක්ෂි දරියි.Share on Google Plus

About janasansadaya

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 ලිපිය පිලිබඳ අදහස් :

Post a Comment