ට්‍රම් ගේ ආධාර කරුවන් දහසකට වැඩි ගණනක් රථ පෙළපාලි පවත්වන අයුරු. ඇමෙරිකාවේ ජනාධිපති වර්ණයට පෙළපාලි තහමම් නැත

 

ට්‍රම් ගේ ආධාර කරුවන් දහසකට වැඩි ගණනක් රථ පෙළපාලි පවත්වන අයුරු. ඇමෙරිකාවේ ජනාධිපති වර්ණයට පෙළපාලි තහමම් නැත

Post a Comment

0 Comments