බේරැවල පොලිසිය රන් හොරා අල්ලා දෙන්න කියමින් අහිංකයින්ට දස වධ දෙයි....වීඩීයෝ පටය නිකුත් වුනා..


සම්පූර්ණ ලිපිය කියවීමට පහත සබැඳියට යන්න
http://peoplesforumsl.blogspot.com/2010/11/blog-post_1907.html

Post a Comment

0 Comments