කොවිඞ් 19 එන්නත - නිශ්පාදනය ආරම්භය ලබන මස සිට රුසියානුවන්ට
රුසියාව ප‍්‍රදේශ තුනක, මෙම එන්නත නිපදවීමට පියවර ගෙන තිබේ. එය ජනතාවට ලබාදීම ඔක්තෝබර් සිට ආරම්භ කරනු ඇත.

2021 ආරම්භයේදී මසකට මිළයන ගණනක් එන්නත් නිපදවීමට අපේක්ෂා කරනු ලැබේ.

Post a Comment

0 Comments