පොලිසිය සුල්තාන්ගේ රෙද්ද ගලවයි..


 කාන්තා පොලිස් නිලධාරිනියන් ඉදිරියේ, නිරුවත් කොට, කුණු හරපයෙන් බැන, එම නිලධාරිනියන් සතු‍ටු කල අපේ පොලිස්මහත්වරු. මේන්න වීඩියෝ පටය නිකුත් උනා..

Post a Comment

2 Comments