බුලත්සිංහල පොලිසි‍ය නඩු හදයි. සාක්ෂිත් හදයි. වීඩියෝ පටය නිකුත් උනා..


අප බ්ලොග් අඩවියේ සඳන්වු ලිපියට සබැඳිය.
http://peoplesforumsl.blogspot.com/2010/12/blog-post_9786.html

Post a Comment

0 Comments